Přihlašte se do prestižní Ceny za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně

21. 05. 2015

Malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky se dočkají ocenění za společenskou odpovědnost.

Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a  středních podniků a  živnostníků ČR a  společnost P3– People, Planet, Profit dnes představily program Ceny za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně".

Spolupráce čtyř nezávislých subjektů na organizaci a  realizaci Ceny za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně" je jedním z  výsledků Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v  ČR, který v  loňském roce přijala vláda.

"Přijetím Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací jsme se přihlásili k  podpoře tématu, které je doslova klíčové pro zajištění udržitelného rozvoje nejen v  naší zemi, ale na celém světě. Velice mě těší, že se nám daří spojovat dříve roztříštěné aktivity na podporu společenské odpovědnosti a  že konečně ve shodě pracujeme na dosažení společného cíle, kterým je korektní, dlouhodobě udržitelné a  společensky prospěšné podnikání v  naší zemi", uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

V  oblasti společenské odpovědnosti se zatím pozornost veřejnosti i  médií soustřeďovala na rozsáhlé projekty a  oceňování celorepublikových aktivit velkých společností. V  jejich stínu ale v  naší zemi působí statisíce menších firem, které své aktivity v  oblasti CSR navenek příliš nekomunikují, ale které jsou v  součtu nejméně stejně významným prvkem pro zavádění společenské odpovědnosti v naší zemi.

"Jen málokdo si uvědomuje skutečný význam malých a  středních podniků pro naši ekonomiku. Tyto firmy vytváří přes 38 % našeho HDP a  zaměstnávají 61 % pracovníků. A  podobným způsobem – tedy součtem statisíců drobných aktivit – můžeme získat skutečný obraz a ohodnotit význam podílu malých a středních podniků na poli společenské odpovědnosti. Cena za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně" má tento podíl spravedlivě ocenit a především zviditelnit," vysvětlila Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a  středních podniků a  živnostníků ČR.

Řada malých podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o méně formální přístup.

"Ke společensky odpovědnému chování je vedou většinou silné etické a  osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Ty nejsilnější příběhy v CSR proto nevytváří jen velké společnosti, ale také malé a  střední podniky z  regionu, jejich zaměstnanci i  komunita kolem nich. Právě na jejich příběhy, které mohou inspirovat a motivovat i další a ukázat, že společenská odpovědnost dává smysl, chceme novým oceněním upozornit", uvedla Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Cena za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně" je rozdělena do tří kategorií. Kromě malých a středních podniků a rodinných firem jsou samostatně posuzovanou kategorií i sociální podniky, jejichž podnikatelské aktivity jsou směřovány tak, aby prospívaly společnosti a životnímu prostředí.

"Sociální podniky hrají důležitou roli v  místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním. Vyprodukovaný zisk používají z  větší části pro svůj vlastní rozvoj nebo rozvoj komunity. Stejně důležité, jako dosahování zisku, je pro ně ale i  zvýšení společenského prospěchu. I proto si nepochybně zaslouží vlastní kategorii v Ceně za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně", doplňuje Petra Francová, ředitelka P3–People, Planet, Profit.

Do prvního ročníku Ceny za společenskou odpovědnost – "Podnikáme odpovědně" se mohou firmy hlásit do konce srpna 2015. Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu v rámci Listopadu – Měsíce kvality v ČR.

Více informací k Ceně „Podnikáme odpovědně včetně přihlášky naleznete zde.
Sdílejte na: